slovak
english
História obce

V listine Jágerskej kapituly z roku 1336 je zapísaná dedina Tibava aj pod maďarizovaným názvom v zmysle Nižná Tibava. Z pomenovania vyplýva, že vtedy jestvovala aj Vyšná Tibava, teda Horňa. Keď si v roku 1337 šľachtici z Michaloviec dedili územné majetky michalovského panstva, deľba sa vzťahovala aj na Horňu. V súvislosti s deľbou vznikli prvé priame správy o tejto dedine. Z nich vyplýva, že Horňa jestvovala už pred rokom 1336, pričom patrila šľachticom z Michaloviec. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1417 pod názvom Felseufalu - Horná Ves. Podľa archívnych prameňov malo obývané sídlisko v Horni v roku 1427 dvadsaťštyri obývaných domov. Sedliaci tu bývali a hospodárili ešte okolo roku 1515. Čoskoro sa však odsťahovali, sídlisko spustlo a v polovici 16.storočia dokázateľne nejestvovalo. Avšak územný majetok aj naďalej patril šľachticom z Tibavy.
 
 
Od polovice 16.storočia do začiatku 18.storočia dedina Horňa nejestvovala. V roku 1828 bolo v obci 43 domov a 473 obyvateľov a súčasťou obce boli aj Sobranecké kúpele, kde bolo 10 domov a 96 obyvateľov. V roku 1842 tu žilo 504 obyvateľov a to 346 gréckokatolíkov, 149 rímskokatolíkov a 9 židov. V roku 1900 v obci žilo 599 obyvateľov. V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený obyvateľmi obce v roku 1890. Oltár Panny Márie je z 18.storočia. Dva zvony vo veži sú z roku 1925. Názov Horňa sa používa od roku 1920.
 
Z novodobej histórie obce Horňa:
- obec oslobodili sovietski vojaci dňa 23.11.1944. Od roku 1946 prebiehali rekonštrukčné práce vrátane opravy školy
- elektrický prúd bol do obce zavedený v roku 1956
- v roku 1958 bolo založené JRD, prvým predsedom sa stal Michal Kasič
- v roku 1963 bola založená TJ Družstevník Horňa a započatá stavba JSD
- v rokoch 1966 - 1969 sa realizovala regulácia miestneho potoka, stavba dvoch mostov a lávky
- v roku 1967 bol vybudovaný skupinový vodovod
- v roku 1970 bola zriadená materská škola (od roku 1974 s celodennou prevádzkou)
- v rokoch 1971 a 1972 pôsobil v obci ženský futbalový oddiel pod názvom TJ Mladosť
- v roku 1972 sa zlúčilo JRD Horňa, Baškovce a Hlivištia pod názvom JRD Dubiny
- v rokoch 1973 bola zmenená hranica chotára obce - lesopark Sobranecké kúpele bol pričlenený do katastra mesta Sobrance
- v roku 1973 bola základná škola pričlenená k 1.ZŠ Sobrance
- v roku 1975 vzniklo novo zlúčené JRD Vinohrady Choňkovce
- v roku 1980 postihla obec povodeň
- v rokoch 1987 až 1989 prebiehala v obci výstavba domu smútku
- v rokoch 1992 až 1996 sa realizovala plynofikácia obce
- v rokoch 1992 bola započatá výstavba kanalizácie (doteraz neukončená)
- v roku 1994 bola v obci zrušená materská škola
- v roku 2001 bola započatá výstavba novej budovy Obecného úradu (doteraz neukončená)
- v roku 2001 bolo posledné sčítanie obyvateľov - 381 obyvateľov (v súčasnosti 385 obyvateľov)
- v roku 2003 postihlo obec zemetrasenie o sile 4.5 stupňa Richterovej stupnice
- v roku 2006 posvätil vladyka Milan Chautur renovovaný ikonostas
- v roku 2008 posvätil vladyka Milan Chautur obecné symboly - erb, vlajku a pečať
- v roku 2009 boli ukončené rekonštrukcie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
- v roku 2010 bola ukončená rekonštrukcia miestnych komunikácií - I. etapa z fondov EÚ