Obec Horňa

Prejsť na obsah

Vitajte na stránkach obce Horňa

Aktuálne informácie                  - Strategický dokument                  - príloha príjmy    - príloha výdavky
14.01.2021 Informácie k sčítaniu obyvateľov domov a bytov v roku 2021
                    - leták       - plagát01.06.2020 Výzva na predkladanie ponuky - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci"
                 - Výzva na predkladanie ponuky
                 - Špecifikácia RVO - riadenie
                 - Návrh na plnenie kritérií
                 - Čestné vyhlásenie uchádzača - Konflikt záujmov
                 - Čestné vyhlásenie uchádzača
                 - Výkaz výmer - I.Etapa      - Výkaz výmer II.Etapa
                 - Výkaz výmer - zadanie komplet
                 - Zmluva o dielo


                  - Príloha "Prímy"
                  - Príloha "Výdavky"

18.11.2019 Návrh VZN 202028.10.2019 Informácia k voľbám do NR SR v roku 2020:
  - Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 je: horna@interdum.sk
 - Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie
    a na doručenie žiadosti o  vydanie hlasovacieho preukazu: horna@interdum.sk

08.10.2019 Triedenie odpadu

25.03.2019 Informácia k voľbám do Európskeho parlamentu
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie
vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku  2019 je: horna@interdum.sk
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 je: horna@interdum.sk


25.02.2019 Prevencia kriminality v obci Horňa II04.02.2019 Voľby do Európskeho parlamentu
 - Rozhodnutie o vyhlásení volieb      - informácia pre voliča

               - Grafické znázornenie - registrácia chovu
               - Príloha č.1 - Registrácia chovu
               - Príloha č.2 - Predaj

28.01.2019 Oznam k voľbám prezidenta
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky  v roku 2019 je: horna@interdum.sk
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je: horna@interdum.sk

22.01.2019 Verejné obstarávanie - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

15.01.2019 Voľby prezidenta Slovenskej republiky
23.08.2018 Informácia o elektronickej adrese k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí je: horna@interdum.sk


30.10.2017 Verejné obstarávanie - Význa na predkladanie cenovej ponuky07.07.2017 Informácia o elektronickej adrese k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
  - Obec Horňa oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
     pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je: horna@interdum.sk

03.07.2017 Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov


01.02.2017 Voľba hlavného kontrolóra obce (...pdf)

19.11.2016 Všeobecné záväzné nariadenia - schválené

19.11.2016 Rozpočet obce Horňa na roky 2017 - 2019 (...pdf)

18.11.2016 Návrh zámeru na odpredaj majetku (...pdf)

18.11.2016 Návrh VZN - miestny poplatok na rozvoj (...pdf)

18.11.2016 Návrh VZN - miestne poplatky (...pdf)

18.11.2016 Návrh VZN - komunálny odpad a drobný stavebný odpad (...pdf)

18.11.2016 Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2017-2019 (...pdf)

21.06.2016 VZN 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (...pdf)


21.06.2016 Záverečný účet obce Horňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 (...pdf)


30.05.2016 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

16.02.2016 Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2016-2018 (...pdf)


16.02.2016 Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce 2016 (...pdf)


15.01.2016 Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti (...pdf)


9.12.2015 Informácia o elektronickej adrese k volbám do NRSR v roku 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR v roku 2016 je horna@interdum.sk.


4.12.2015 Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 (...pdf)


4.12.2015 Návrh všeobecne záväzných nariadení obce (...pdf)


29.05.2015 Výzva - Úprava verejného priestranstva obce (...pdf)


16.12.2014  - aktualizované - Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce na rok 2015
 (...pdf...)

21.08.2014
 
Návrh rozpočtu na rok 2015  (...pdf...)


Návrat na obsah